Вторник
26.05.2020
00:09
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Полтавський ДНЗ (ясла-садок) №81 "Оленка"
Главная Регистрация Вход
статут »
Меню сайта

                                                     Статут                                                                                                                                                                                                                                                                           Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№ 81 "Оленка"                                                                                                                                 Полтавської міської ради Полтавської області.

І.Загальні положення

1.1 Ясла-садок № 81 «Оленка», зареєстрований розпорядженням міськвиконкому № 339

від 05.05.1995 р, перейменовано на Полтавський дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 81 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області рішенням

Полтавської міської ради № 328 від 29.12.04р.

1.2. Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

1.3. Місцезнаходження Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 81

«Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області:м.Полтава, вул..Кучеренка 6-а

1.4. Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області є юридичною особою, має власну печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Може мати реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства.

1.5. Повна назва - Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області.

1.6. Скорочена назва – ПДНЗ (я-с) № 81.

1.7. Засновником Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 81 «Оленка» Полтавської міської ради Полтавської області є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління дошкільним навчальним закладом є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).

1.8. ПДНЗ (я-с)№ 81 в своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положенням), затвердженим Постановою кабінету міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою ПДНЗ (я-с) № 81 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.10. Діяльність ПДНЗ (я-с) № 81 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей , формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовність продовжувати освіту.

1.11. ПДНЗ (я-с) № 81 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положення та даним Статутом.

1.12. Взаємовідносини ПДНЗ (я-с) № 81 з юридичними та фізичними особами визначаються угодами , що укладені між ними .

ІІ. Комплектування ПДНЗ (я-с) № 81

2.1.Заклад розрахований на 193 місця.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. За потребою батьків можуть бути створені групи короткотривалого перебування.

2.5. Наповнюваніст груп становить :

- для дітей віком від одного до трьох років до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років до 20 осіб.

2.6. Для зарахування дитини у ПДНЗ (я-с) № 81 необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- копію свідотства про народження дитини;

- заяву батьків або осіб, що їх замінюють про зарахування дитини у відповідну вікову групу дошкільного закладу.

2.7.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду(серпень).

2.8. За дитиною зберігається місце у ПДНЗ (я-с) № 81 у рзі ії хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із ПДНЗ (я-с) № 81 може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ПДНЗ (я-с)№81 загального розвитку;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють , плате за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.10.Соціально-педагогічний патронат здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІІІ.Режим роботи ПДНЗ (я-с) № 81.

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

 1. Режим роботи ПДНЗ (я-с) № 81 встановлюється засновником за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради .

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПДНЗ (я-с) №81

 

4.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими МОН.

4.2. ПДНЗ (я-с) №81 організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком та ОБЖД.

4.3. Діяльність ПДНЗ (я-с) №81 регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. Навчальний рік у ПДНЗ (я-с) №81 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ПДНЗ (я-с) №81 проводиться оздоровлення дітей.

4.5. У ПДНЗ (я-с) №81 визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. ПДНЗ (я-с) №81 надає додаткові освітні послуги: гурткова робота. У мови надання послуг: безоплатні, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ПДНЗ (я-с) №81 у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відмова батьків або осіб, які їх замінють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування литини з дошкільного навчального закладу

Платні послугт не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

V.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПДНЗ (я-с) №81.

5.1. ПДНЗ (я-с) №81 забезпечує збалансоване харчування дітей (в межах бюджетних призначень), необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН.

5.2. Харчування дітей в ПДНЗ (я-с) №81 та його кратність організовується відповідно до чинного законодавства.

5.3. Для дітей , які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

VIМЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ПДНЗ (я-с) №81.

6.1. Медичне обслуговування дітей у ПДНЗ (я-с) №81 здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до шпитальному етапі, організацію закладів для госпіталізації ( у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. ПДНЗ (я-с) №81 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПДНЗ (я-с) №81.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ПДНЗ (я-с) №81 є: діти дошкільного віку, педагогічні та медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. На посаду педагогічного працівника ПДНЗ (я-с) №81 призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров`я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.3. Педагогічні працівники ПДНЗ (я-с) №81 підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років.

7.4. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об`єднаннях, нарадах, тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну,експериментальну, пошукову

роботу;

 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднатись у професійні спілки та бути членами інших об`єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.

7.5. Педагогічні працівники зобов’язані :

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров`ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.6. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ПДНЗ (я-с) № 81 регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

7.7. Працівники ПДНЗ (я-с) № 81 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров`я вихованців згідно із законодавством.

7.8. Працівники ПДНЗ (я-с) № 81 проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

VIIIУправління ПДНЗ (я-с) № 81

8.1. Управління ПДНЗ (я-с) № 81 здійснює його засновник та управління освіти.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ПДНЗ (я-с) № 81 здйснює його

завідуючий, який призначається і звільняється з посади наказом управління освіти шляхом укладення контракту з дотриманням чинного

законодавства.

Завідуючий ПДНЗ (я-с) № 81 має вищу педагогічну освіту на рівня спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше ніж 3 роки та стан здоров’я який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідуючий ПДНЗ (я-с) № 81:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ПДНЗ (я-с) №81;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом

України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти

у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах,

установах та організаціях;

- розпоряджається за погодженням із засновником та управління освіти в

установленному порядку майном і коштами ПДНЗ (я-с) №81

і відповідає збереження матеріально – технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ; ПДНЗ (я-с) №81;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх

виконання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові

інструкції працівників ;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям

здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує

творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми роботи співпраці з батьками або особами, які їх

замінюють;

- щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і фінансово

- господарську діяльність ПДНЗ (я-с) №81; на загальних

зборах (конференціях) коллективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ПДНЗ (я-с) №81 – педагогічна рада

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники,

педагогічні працівники, медичні працівники,голова піклувальної ради. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути :представники громадських організацій, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий ПДНЗ (я-с) №81.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально – виховного процессу в дошкільному закладі

та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки,

передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних

працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб

дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х раз на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори

колективу ПДНЗ (я-с) №81; та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один календарний рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від

загальної кількості присутніх.

Загальні збори :

- заслуховують звіт керівника закладу з питань статної діяльності закладу, дають їй оцінку таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально – виховної, методичної та фінансово –

господарської діяльності дошкільного закладу

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку

дошкільного закладу.

8.5. Функції ради виконують загальні збори.

IX. Фінансово – господарська діяльність ПДНЗ (я-с) №81 .

9.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу проводиться відповідно до законодавства та Статуту на основі його кошторису.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Полтавського міськвиконкому.

9.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- міського бюджету;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, яких їх замінюють;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

9.3. ДНЗ відповідно до порядку, встановленого засновником має право:

- придбавати , орендувати необхідне йому обладнання та інше майно.

9.4. Статистична звітність за формую 85-К про діяльність ПДНЗ (я-с) №81здійснюється відповідно до законодавства.

9.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та засновником ПДНЗ (я-с) №81.

9.6. Штатні розписи ПДНЗ (я-с) №81 затверджуються управлінням освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

 1. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.
  1. Державним контроль за діяльність ПДНЗ (я-с) №81 здійснюють ДІНЗ та управління освіти;
  2. Основною формою контролю за діяльність дошкільного закладу є державна атастація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН;
  3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником.

XI. Реорганізація, ліквідація дошкільного навчального закладу.

11.1. Реорганізація або ліквідація ПДНЗ (я-с) №81 здійснюється за рішенням засновника, відповідно до діючого законодавства.

11.2. У разі ліквідації ПДНЗ (я-с) №81 його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Міський голова О.Мамай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск

 
Календарь
«  Февраль 2018  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 
Друзья сайта

 

Copyright MyCorp © 2018
uCoz
Вход на сайт

Поиск

Календарь
«  Май 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz